Drodzy Klienci,

Pragniemy zaznaczyć, że poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych, które zostały przez Państwa udostępnione na www.mirjan24.pl. Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego Mirjan24. Proszę pamięć, że w każdej chwili mają Państwo możliwość sprawdzenia i poprawienia swoje danych osobowych oraz mogą Państwo wysłać prośbę o ich usunięcie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto klienta, w naszym sklepie online. Zaloguj się i zarządzaj swoimi danymi

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MIRJAN 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 102 (dalej „My”, „Mirjan24” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.mirjan24.pl dalej „mirjan24”

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych.
Oto jego dane kontaktowe:

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie dobrowolnie w związku zakupami na mirjan24 dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na podstawie formularza zakupu w koszyku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez mirjan24?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem w mirjan24 transakcji zakupu bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w mirjan24 w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z mirjan24, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym mirjan24;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi użytkownikami mirjan24 lub w ramach umowy sprzedaży w sklepie mirjan24;
 • realizacji w ramach programu obsługi ochrony kupującego np. TrustedShops
 • obsługi reklamacji w mirjan24 lub w sklepie mirjan24 w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mirjan24, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych mirjan24 oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz mirjan24 między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi handlowej oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, Imienia, Nazwiska, Adresu dostawy aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w mirjan24 bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z mirjan24 w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec mirjan24 w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz podmiotom zewnętrznym np. dbającym o bezpieczeństwo danych lub twórcom oprogramowania na mocy stosownej umowy powierzenia danych osobowych lub upoważnienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w mirjan24 bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym mirjan24 zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez mirjan24 polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji marketingowych o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań i ruchu na stronie internetowej.